Regulamin usługi świadczonej przez firmę Toniepokój.pl, zwanej dalej Organizatorem na rzecz osoby dokonującej rezerwacji zwanej dalej Klientem, a także odbiorcy usługi zwanego dalej Uczestnikiem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Klientów usługi zwanej dalej Grą, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora zwanej dalej Witryną, oraz zasady korzystania z Gry przez Uczestników. Klient, który dokonuje rezerwacji  zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz systemu rezerwacyjnego w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. Rezerwujący jest zobowiązany do przekazania treści zawartych w niniejszym regulaminie wszystkim Uczestnikom Gry.

REZERWACJA

 1. Klient przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.
 2. Klient, który rezerwuje Grę odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Organizator ma prawo odmówić dokonania rezerwacji w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym.
 3. Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy w myśl przepisów prawa. Zawarcie umowy następuje każdorazowo przed rozpoczęciem Gry, w miejscu. w którym owa Gra będzie się odbywać.
 4. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez Witrynę pod adresem http://www.toniepokoj.pl  Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „REZERWACJA” będącej podstroną Witryny. Aby prawidłowo dokonać rezerwacji, Klient zobowiązany jest do wykonania na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  1. wybór pokoju/scenariusza, którego ma dotyczyć rezerwacja
  2. wybór dnia i godziny rezerwacji w kalendarzu dostępnym na stronie
  3. wypełnienie formularza, w którym należy podać dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, email, numer telefonu komórkowego),
  4. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu
  5. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku „Rezerwuj teraz”
 5. Złożenie rezerwacji przez Klienta oznacza zarezerwowanie danego terminu, jednak nie jest jednoznaczne z jej potwierdzeniem przez Organizatora. Klient otrzyma dwie wiadomości e-mail: jedną z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, drugą z akceptacją rezerwacji. Będą one zawierać:
  1. Nazwę pokoju
  2. Datę i godzinę rezerwacji
  3. Cenę usługi
 6. Ceny wskazane na stronach Witryny są kwotami brutto, zawierającymi wszystkie podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Zniżki, jakie Klient może wygrać w konkursach organizowanych przez Organizatora lub otrzymać w formie prezentu – nie łączą się. Oznacza to, że każdy uczestnik konkursu, który wygrał zniżkę na wejście do pokoju, może skorzystać z rabatu tylko i wyłącznie z osobami, które nie brały udziału w konkursie i nie posiadają zniżki na wejście.
 8. Organizator może użyć w przyszłości podanego w formularzu przez Klienta dokonującego rezerwacji adresu e-mail do poinformowania go o kwestiach mogących być dla niego interesującymi, a które wiążą się z ofertą Toniepokoj.pl
 9. Osoba dokonująca Rezerwacji bierze odpowiedzialność za całą grupę, która będzie uczestniczyć w Grze oraz za wystrój pokoju, w którym grupa będzie się znajdować podczas Gry. Organizator ma prawo zwrócić się do osoby dokonującej Rezerwacji o zwrot kosztów za zniszczenia dokonane przez grupę podczas Gry.
 10. Cena uzależniona jest od wybranego scenariusza, liczby osób, godziny i dnia rezerwacji oraz dodatkowych usług zamówionych przez Klienta.
 11. Cena podana w cenniku dotyczy grup od 2 do 4 osób, przy rezerwacji przez system rezerwacyjny w ramach dostępnych godzin w dni niebędące wolnymi ustawowo. Cena może być zatem wyższa w przypadku rezerwacji powyżej 4 osób, poza standardowymi godzinami funkcjonowania lokalu, w godzinach innych aniżeli wynika z systemu rezerwacyjnego, rezerwacji kilku pokoi na jedną wskazaną godzinę oraz zamawiając dodatkowe usługi.

VOUCHERY

 1. Vouchery dostępne są w siedzibie firmy w godzinach otwarcia podanych w Witrynie Organizatora oraz istnieje możliwość nabycia ich w formie elektronicznej poprzez kontakt mailowy.
 2. Nie ma możliwości zmiany daty ważności Vouchera.
 3. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 1 miesiąca na dowolny pokój w Toniepokój poprzez dokonanie rezerwacji na stronie z podaniem kodu zabezpieczającego, który umieszczony jest na voucherze.
 4. Rezerwacje z wykorzystaniem vouchera Uczestnik może zrobić z wyprzedzeniem minimum 48 godzin przed wybranym terminem gry, uwzględniając przy dokonywaniu rezerwacji właściwy kod zabezpieczający. W przeciwnym wypadku na Uczestniku spoczywa obowiązek uiszczenia odpowiedniej opłaty za grę.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik chciałby zrezygnować lub zmienić termin dokonanej Rezerwacji zobowiązany jest do zgłoszenia tego na minimum 24 godziny wcześniej. W innym przypadku zmiana nie będzie możliwa, a voucher zostanie uznany, jako wykorzystany.
 6. Osoba, która otrzymała voucher nie ma możliwości jego wymiany na gotówkę.

UCZESTNICTWO W GRZE

 1. Maksymalny czas Gry wynosi 60 minut. Czas Gry może być wydłużony w przypadku określonych scenariuszy.
 2. W Grze może brać udział od 2 do 4 Uczestników. W niektórych przypadkach Organizator może zezwolić na udział w Grze większej ilości osób.
 3. Cena za Grę w przypadku, gdy ilość osób wynosi więcej niż 4 jest ustalana indywidualnie.
 4. Płatność musi zostać dokonana przed rozpoczęciem Gry gotówką lub ważnym voucherem.
 5. Uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik jest zobowiązany wziąć pod uwagę swój stan zdrowia i w razie wątpliwości poinformować o tym Organizatora.
 7. Udział w Grze typu escape room nie jest polecana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego.
 8. Organizator ma prawo odmówić uczestnikom udziału w Grze bez podania przyczyny, w szczególności w przypadkach gdy:
  1. Uczestnicy mają poniżej 12 lat, a scenariusz nie jest przewidziany dla tej grupy wiekowej.
  2. Żaden z Uczestników nie jest pełnoletni.
  3. Organizator ma podejrzenie, że uczestnicy znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  4. Uczestnicy przybędą na miejsce Gry po czasie podanym w rezerwacji.
  5. Uczestnicy nie chcą dokonać płatności przed rozpoczęciem Gry.
 9. Organizator ma prawo skrócić okres gry Uczestnikom o taką ilość czasu, o jaką spóźnią się oni na miejsce Gry.
 10. By skorzystać z usługi, należy pojawić się na 10 minut przed zarezerwowanym czasem. Osoby, które przyjdą po wyznaczonym czasie nie będą mogły wziąć udziału w Grze lub czas Gry zostanie skrócony.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany Organizator ma obowiązek zapoznać Uczestników z Regulaminem przed rozpoczęciem Gry.
 12. Wyposażenie pokoju i przebieg gry stanowią własność intelektualną Organizatora. Uczestnicy nie mogą rejestrować przebiegu gry za pomocą fotografii, nagrań wideo czy nagrań dźwiękowych.
 13. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz własnych źródeł światła oraz przedmiotów, które mogą w jakiś sposób zaszkodzić zdrowiu lub życiu Uczestników lub  negatywnie wpłynąć na stan pokoju, w którym Uczestnicy się znajdują. Jeżeli przepis ten zostanie złamany, Organizator ma prawo natychmiast przerwać Grę bez zwrotu kosztów.
 14. Organizator korzysta z urządzeń monitoringu wizyjnego i zastrzega sobie prawo do nagrywania i przechowywania zapisu z tego monitoringu. Nagrania dostępne są tylko i wyłącznie Organizatorowi i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim (oprócz przypadków, w których takie nagranie może posłużyć jako dowód w sytuacjach, gdy Uczestnicy zniszczą w jakikolwiek sposób wyposażenie pomieszczenia).
 15. Po zakończonej Grze Organizator wykona Uczestnikom zdjęcie pamiątkowe, które zostanie umieszczone na Witrynie oraz stronie Organizatora w portalu Facebook na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 16. Na terenie lokalu pod adresem ul. Piłsudskiego 88 obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni oraz jakichkolwiek ostrych przedmiotów, używania otwartego ognia, wnoszenia wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych.
 17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych będziemy my: ToNiePokój Małgorzata Wiśniewska (dalej będziemy używać skróconej nazwy ” ToNiePokój „).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, formularzach na stronie internetowej, korespondencji e-mail, wiadomościach na Facebooku,Instagramie. Będziemy starali się prosić Cię o minimum informacji, jakie będą nam niezbędne do zrealizowania naszych usług.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także m. in. wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia naszej działalności rozrywkowej w tym do:

 •  dokonywania rezerwacji na naszej stronie internetowej
 •  przyjmowania rezerwacji na grę lub warsztaty
 •  kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 •  obsługi wiadomości, które do nas wysyłasz
 •  dopasowywanie naszych usług do Twoich potrzeb, analizowanie ich i udoskonalanie
 •  obsługi administracyjnej dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa musimy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych.Możemy też przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ToNiePokój, którym jest:prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług
 •  kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon oraz Facebook
 •  zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).Komu możemy przekazać dane?Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, biuru rachunkowemu oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Napisz do nas: kontakt@toniepokoj.pl lub zadzwoń 514-014-426

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

  Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Natomiast podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora.